Financial Data

DOCUMENTS

Balance Sheet Insula Capital 2Q 2019

Balance Sheet Insula Capital 1Q 2019

Balance Sheet Fibeira Fundos 3Q 2018

Balance Sheet Fibeira Fundos 2Q 2018

Balance Sheet Fibeira Fundos 1Q 2018